Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Školský vzdelávací program

 

  ŠkVP je vypracovaný v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a v súlade s platným ŠVP.je určený predovšetkým deťom, ktoré sú cieľovou skupinou predprimárneho vzdelávania. Rešpektuje ich potreby, schopnosti a rozvojové možnosti. Materská škola má vypracovaný ŠkVP pod názvom : ,,S FILIPOM -CESTA ZDRAVÝM ŽIVOTOM“

Tento vzdelávací program sprevádza chlapec Filip, ( veľká textilná bábka) ktorý je zdravý, mocný, čestný, kamarátsky a ochotný pomáhať aj iným pre udržanie ich dobrého zdravia a bohatých vedomostí. ŠkVP umožňuje prácu v MŠ so zmysluplnými edukačnými programami.


 

Učebné osnovy

Filip a JESIENKA

September

OBSAHOVÝ CELOK :  S Filipom v Materskej škole

1. Filip a kamaráti škôlkari

 • oboznamovať sa s prostredím MŠ, zoznámiť sa s novými kamarátmi , utvárať si pravidlá a základy spoločného nažívania v MŠ

2. Môj dom, moja rodina 

 • Prehlbovať citový vzťah k domovu, pochopiť význam rodiny a svojho okolia, naučiť sa poznávať mená v blízkom okolí MŠ

3. Kto sa o Nás stará

 • opísať a poznať rôzne druhy pracovných profesií, vymenovať a napodobniť niektoré známe pracovné profesie, zdôvodniť a hodnotiť význam a výsledky práce, uvedomovať si dôležitosť a potrebnosť každej práce

4.  Môj deň s Filipom

 • orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, priblížiť deťom časové pojmy ráno, obed, večer v spojitosti s činnosťami

Október

OBSAHOVÝ CELOK :  Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata ...

 1. Čo nám vietor priniesol
 • charakterizovať ročné obdobie jeseň, poznávať jeho typické znaky, získavať praktické skúsenosti prislúchajúce k jeseni – výroba šarkanov, hrabanie lístia

2. S Filipom poznávame dary jesene

 • rozlišovať ovocie a zeleninu, poznávať a pomenúvať druhy ovocia a zeleniny, vedieť triediť podľa vzhľadu, chuti, čuchu a hmatu druhy ovocia a zeleniny

3. Tajomstvo lesa

 • vnímať krásu prírody, jej jedinečnosť a čaro, učiť sa láske k prírode, ako žijú lesné zvieratká

4.  Farebný svet

 • pozorovanie znakov jesene z hľadiska farebnosti prírody, rozlišovanie farieb a farebých odtieňov

5. Tvoríme s Filipom

 • tvorenie z jesenných plodov, oboznamovanie sa s rôznymi výtvarnými technikami

November

OBSAHOVÝ CELOK :  Doprava a bezpečnosť na ceste

 1. Filip nakupuje
 • Zoznámiť sa s významom správneho obliekania pre upevňovanie zdravia ako ochrany pred nachldnutím, vnímať vplyv počasia na to čo si obliekame, utvárať pozitívny vzťah ku konzumácii zdravých potravín
 1. Kde býva Filip?
 • Pomenovať miesto svojho bydliska, poznať dôležité inštitúcie v meste a ich význam, rozlíšiť charakter rodinného domu a paneláku (mesto a dedina), pozorovať okolie
 1. Filip v meste
 • poznať základné pravidlá bezpečnosti cestnej premávky, dopravné značky, semafory, priechod pre chodcov a správnosť ich používania, poznávať dpravný ruch

    4.  S Filipom cestujeme  po Slovensku

 • utvárať základy národného povedomia, láske k vlasti a mestu v ktorom žijem
 • poznať historický význam miest vo svojom meste, blízke okolie

 

Filip a ZIMUŠKA

December

OBSAHOVÝ CELOK:   Filip a Vianoce

 1. Čakáme na Mikuláša
 • radostné prežívanie predvianočného obdobia v činnostiach výtvarných, pracovných, hudobných a pohybových, Mikulášska nádielka v MŠ

2. Ako sa mení jedlička

 • rozvíjať poznatky o aktuálnom ročnom období, oboznamovať sa so zmenami v prírode, poznávať tradície Vianoc

3. Čaro Vianoc

 • počúvanie vianočných piesní a ich spievanie, zdobenie vianočného stromčeka, príprava programu a darčekov, pečenie medovníkov

Január

OBSAHOVÝ CELOK :  Ľadové Kráľovstvo

1. Sneh a ľad Filipov je kamarát

 • spoznávanie ľudského tela, s jeho činnosťami a funkciami, starostlivosť o zdravie, jeho ochranu a prevenciu, význam športu pre zdravie, ochrana pred úrazmi, experimentovanie so snehom a ľadom

2. Filip a zvieratká v zime

 • Poznávať a pozorovať lesné vtáky a zvieratá, vyrobenie krmelcov a vedieť aký je  ich význam  počas zimného obdobia , pestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám

3. Sane , lyže , korčule to si Filip užije...

 • Charakteristika zimného obdobia v spojení s činnosťami typickými pre zimné obdobie (sánkovanie, lyžovanie, hry so snehom), oboznamovanie detí o obliekaní sa počas zimného obdobia,  otužovanie sa počas pobyt vonku aj v zimnom období, ochrana pred nebezpečenstvom pri zimných športoch 

 

Február

OBSAHOVÝ CELOK :  Filip na karnevale                       

 1. Filip cestuje v čase
 • - uvedomovať si striedanie ročných období počas jedného roka, oboznámiť sa s jednotlivými časťami roka (mesiac, deň, rok),   vedieť rozlíšiť časové pojmy ako je včera, dnes, zajtra.
 1. Fašiangový karneval
 • oboznámenie sa s ľudovými tradíciami, výzdoba triedy, výroba masiek, aktívna príprava programu na karneval, pri spoločenských akciách uplatňovať a rešpektovať  návyky kultúrneho správania sa.
 1. Čo ruky dokážu
 • rozvíjať zmyslové vnímanie pri manipulácií s rôznymi predmetmi a materiálmi, skúmať ich vlastnosti a možnosti využitia, triediť, rozlišovať a priraďovať geometrické tvary a farby
 1. Filip a svet práce
 • Opísať a poznať rôzne druhy pracovných profesií, vymenovať , napodobniť niektoré známe pracovné profesie, zdôvodniť a hodnotiť význam a výsledky práce, uvedomovať si dôležitosť a potrebnosť každej práce, dramaticky stvárňovať a obohacovať poznatky o pracovných profesiách

 

Filip  A JARNIČKA

Marec

OBSAHOVÝ CELOK :  Filip v knižnici      

1. Z rozprávky do rozprávky

poznať význam kníh, spoznávať druhy kníh, novín a časopisov, učiť sa orientovať v literárnych žánroch, pri počúvaní a dramatizácií prehlbovať vzťah k literárnym dielam, prezerať si umelecko- náučné knihy a postupne sa v nich orientovať, poznávať rôzne druhy kníh,  rozlišovať kladné postavy od záporných, rozvíjať fantáziu pomocou pojmových máp a maľovaného čítania.

2. Filip kozmonaut

- priblížiť poznatky o Vesmíre, Zemi, slnku, mesiaci a hviezdach, utvárať elemetárne predstavy o vesmíre, rozvíjať fantáziu rôznymi výtvarnými a pracovnými  technikami, zapájať sa do činností predstavujúcich Vesmír

3. Múdra kniha

- Uplatňovať cit pre zvukovú a významovú stránku slov, hry so slovami, utvárať cit pre rým, hľadať rozdiely medzi poéziou a prózou, precvičovať si pamäť jednoduchými básňami, sústredene si vypočuť báseň a citlivo reagovať na jej obsah, prednášať riekanky s vytlieskaním rytmu.

4. Koho zobudilo slniečko

-  Prostredníctvom pozorovania sa oboznamovať s príchodom jari a jej charakteristickými znakmi – jarné kvety, mláďatá ..., poznávať rozmanitosť prírody, utvárať základy enviromentálneho cítenia, získavať pozitívny vzťah a na základe tohto vzťahu zisťovať potrebu každodennej starostlivosti ľudí o rastliny, výtvarné, pracovné, hudobné- pohybové činnosti tematicky zamerané na jarné obdobie.                     

Apríl

OBSAHOVÝ CELOK :   Príroda sa zobúdza

 1. Filip na lúke
 • poznávanie niektorých druhov kvetov, rastlín a ich častí, poznať význam liečivých rastlín , nadobúdať vedomosti o klíčení, rozmnožovaní a raste rastlín, rozlišovať typicé vlastnosti rastliny( kvet, list,...), využiť relaxačnú hudbu so zvukmi prírody k rozvoju predstavivosti
 1. Veľkonočné tajomstvo 
 • poznať ľudové zvyky a tradície Veľkej noci, spev, počúvanie a recitácia ľudových piesní, výroba veľkonočných vajíčok a dekorácií , prezentácia prežívania veľkonočných sviatkov v rodine
 1. Filip sa stará o domáce zvieratá
 • oboznámiť sa s hospodárskymi zvieratami a mláďatami , rozlišovať ich typické znaky, zvuky a spôsob života ,poznať význam a úžitok hospodárskych zvierat a produkty živočíšneho pôvodu,

 

 1. Putovanie vodnej kvapky
 • Na základe predchádzajúcich skúseností poznať vlastnosti vody pre život na zemi,postupne vedieť zdôvodniť význam vody pre život rastlín a živočíchov (vrátane človeka), utvárať elementárne predstavy o kolobehu vody na zemi, jej užitočnosť, rôzne podoby vody v prírode(jazero, potok, rieka,..) citlivo vnímať krásu a aro prírody

Máj

OBSAHOVÝ CELOK :    Filip bádateľ  

 1. Kto sa o mňa stará

- oslava dňa rodiny a dňa matiek , upevňovanie citov k rodine a blízkym osobám , príprava darčekov a besiedky pre rodičov, radostné prežívanie oslavy Dňa Matiek, príprava básni, piesní  k sviatku. Vyjadrovať čo pre Nás znamená mama

 1. Drobčekovia  v prírode

- rozširovanie poznatkov v oblasti života hmyzu a vodných živočíchov,  poznávanie druhov hmyzu a vodných živočích a spôsob ich pohybu a výskytu v prostredí, utváranie pozitívneho vzťahu k tejto časti prírody

 1. Malý ochrancovia prírody

- utváranie základov environmentálneho vedomia, chápanie významu životného prostredia pre človeka, vykonávanie činností ako separovanie odpadu, upratovanie školského dvora, experimentovanie s vodou, vzduchom a neživými súčasťami prírody

 1. Filip lieči chorú Evičku

Vedieť rozlíšiť stav zdravia a choroby, vedieť pomenovať aktuálne telesné pocity ktoré signalizujú stav choroby, oboznámiť deti s prevenciou proti ochoreniu, ukázať deťom ako sa správať keď je niekto chorý, hrou sprostredkovať základy zdravotneho stavu (chorý, zdravý, unavený..)

                      

Filip A LETNIČKA

Jún

OBSAHOVÝ CELOK :  Filip cestovateľ

1. Hurá leto

 • charakterizovanie ročného obdobia leto, poznávanie jeho typických znakov a zmien v prírode ,uskutočňovanie vonkajších aktivít, ochrana zdravia – pitný režim, ochrana pred UV žiarením   

2. Filip na cestách

 • zoznámenie sa s ostatnými kontinentami, krajinami, oboznamovať sa s ich tradíciami a kultúrou,  opisovať naky krajiny o ktorej sa dozvedáme.

3. Filip v ZOO

 • oboznamovanie sa s exotickými a cudzokrajnými živočíchmi prostredníctvo encyklopédií a prírodovedných dokumentov, poznať rozdiely medzi voľne žijúcimi, domácimi a zvieratami žijúcimi v ZOO, vedieť ako sa starať o zvieratá

4. Deti sveta 

 • oslava medzinárodného dňa detí ,  utvárať povedomie o iných rasách akultúrach na celom svete, uvedomovať si že nezáleží na farve pleti, aôe na jeho postojoch, hodnotách a vlastnostiach

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka